1664 Blanc Instagram nyereményjáték – játékszabályzat

írta Kárai Dávid
  1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE
    1. Az „1664 Blanc Instagram nyereményjáték” (Játék) szervezője Carlsberg Hungary Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Neumann János u. 3.; cégjegyzékszám:13 09 099612; adószám: 13136859213) (Szervező),
    2. A promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott Grenadírmars Kft (székhely: 2654 Romhány, Mező telep 9.; adószám: 29299058-2-12; képviseli: Kárai Dávid; továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

2. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Instagram profillal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.6. és 2.7. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy („Játékos”) vehet részt, aki a Játékszabályzat 3. pontban írt időtartama alatt nyilvános Instagram profillal rendelkezik, és választ ad („Válasz”) a karaidavid instagram oldalon feltett kérdésre. 

2.2. A Játékos elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt és hozzájárul megadott adatainak a jelen Játékszabályzat 6. pontjában írtak szerinti kezeléséhez.

2.3. A Játékosok a Válasz beküldésekor Instagram nevük alapján kerülnek azonosításra. Adataik esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.4. Azok a Játékosok, akik a Játékszabályzatban leírt előírások bármelyikének nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. 

2.5. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.6. A Játékból ki van zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

2.7. A Játékból a Szervező megítélése alapján kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik nem létező személyeket tartalmazó Instagram profillal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Instagram profillal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék időtartama: 2022. december 19. 10:00 óra – december 23. 17:00 óra.

4. A VÁLASZ

4.1. A Lebonyolító megvizsgálja az Instagramra feltöltött Válaszokat. A Lebonyolító vizsgálata során lehetséges eredmények a következők. 1. A Válasz helyes, és megfelel a Játékszabályzatban foglaltaknak. 2. A Válasz nem helyes, ezért a Játékos a Nyereményre nem jogosult. 3. A Válasz tartalma sértő. Lebonyolító a beküldést követően szűri és törli azokat a tartalmakat, amelyek: bármilyen okból jogszabályba ütköznek, így különösen káromkodást tartalmaznak; megbotránkoztató tartalmúak; obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak; pornográf vagy szexuális tartalmúak; bármely személlyel, a Lebonyolítóval, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértők, vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek; a Játékosra nézve sértő jellegűek; harmadik személyekre nézve sértőek; harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik; versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg; más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg; reklámot hordoznak, vagy arra utalnak; más honlapra irányítanak; más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik.

4.2. A Szervező a nyereményt a Játék időtartama alatt beküldött helyes Válaszokat adó Játékosok között sorsolja ki.

5. A NYEREMÉNY ÉS A NYERTES JÁTÉKOS

Szervező a Játék időtartama alatt beküldött helyes Választ adó Játékosok közül sorsolással választja ki a nyertes Játékosokat. A nyertes Játékosok nyereménye („Nyeremény”): 

  • 1. nyeremény: 1 (egy) 26 cm-es Cocootte edény; 1 (egy) darab Kárai Dávid Ki mint vet szakácskönyv; 1 (egy) darab 1664 Blanc díszdoboz. 
  • 2. nyeremény: 1 (egy) darab Kárai Dávid Ki mint vet szakácskönyv; 1 (egy) darab 1664 Blanc díszdoboz.
  • 3. nyeremény: 1 (egy) darab Kárai Dávid Ki mint vet szakácskönyv; 1 (egy) darab 1664 Blanc díszdoboz.

A Játékban összesen 3 db nyeremény kerül kiosztásra. 

Válaszuk beküldésével a Játékosok a Játékszabályzatot, így különösen, de ne kizárólag a jelen pontban leírt kiválasztási módot kifejezetten elfogadják. A nyertes Játékos eredményhirdetések időpontja: 2022. december 23. 18:00 A Lebonyolító a sorsoláson összesen 3 (három) nyertes játékost, és nyertesenként +2 (kettő) db tartaléknyertes Játékost, azaz összesen 6 (hat) db tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertesek abban az esetben jogosultak a Nyereményre, ha a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Válasza bármely okból érvénytelen, vagy Játékszabályzat bármely feltételének nem felel meg, illetve vonatkozó hatályos jogszabályokba ütközik. 

6. NYERTES JÁTÉKOS ÉRTESÍTÉSE, A NYEREMÉNY ÁTADÁSA

6.1. Lebonyolító a nyertes Játékosnak legkésőbb a nyertes Játékos kisorsolását követő 24 órán belül privát üzenetet küld az Instagramon, és részletes útmutatót ad a kapcsolatfelvételhez, ami után el tudja juttatni a nyereményt a nyertesnek.

6.2. A nyertes Játékos kötelesek az Értesítést legkésőbb 24 órán belül, valamint a Nyeremény átvételéhez szükséges személyes adataikat (teljes név, telefonszám, magyarországi postázási cím) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza vagy a Nyeremény átvételéhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos a Játékból kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. 

6.3. A Nyereményt a Lebonyolító futárszolgálat útján/postai úton juttatja el a Nyerteshez, előzetes egyeztetést követően, a sorsolást követő 60 munkanapon belül. Ha a jelen pontban írt együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a bármely okból át nem vett Nyereményt a sorrendben következő tartaléknyertesnek adja át. 

6.4. A Szervező a Nyereményt és a nyertes Játékos nevét az 1664 Blanc Hungary Facebook – és Instagram oldalán és karaidavid Instagram oldalán közzéteheti. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve jelenik meg, amelyhez a nyertes Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul. 

6.5. Szervező kizárja a Játékból azt a nyertes Játékost, akinek részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, mert a Nyereményről való értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Választ beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. 

6.6. A Nyeremények kézbesítésével járó postaköltséget a Lebonyolító viseli.

6.7. A Nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható. 

7. ADATVÉDELEM

 7.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak az alábbiakhoz.

7.2. Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a Játékosok személyes adatait a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza; nyertesség esetén nevüket és Instagram profilképüket a Szervező és a Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza. A megadott adatok kezelője a Carlsberg Hungary Kft., mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából Kárai Dávid végzi, mint adatfeldolgozó. 

A Szervező, mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: Carlsberg Hungary Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Neumann János u. 3.) címen vagy a következő e-mail címen: marketing@carlsberg.hu. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni. 

7.3. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi. 

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 8.1. A Válaszok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 

8.2. Amennyiben a nyertes a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti. 

8.3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, az Instagramot, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben az Instagram oldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak a Nyereményt, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált címek, Instagram profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

8.5. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét az Instagram oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 

8.6. A Játékos az Instagram nyereményjátékra vonatkozó szabályzatai szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy az instagram.com weboldalt üzemeltető társaságokkal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Szervező részére történik. 

8.7. A jelen Játékra és Játékszabályzatra a magyar jog irányadó.

8.8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. 

Budapest, 2022. december 12. 

Carlsberg Hungary Kft.

You may also like

A weboldalon cookie-kat használunk az optimális működés érdekében. Rendben! Bővebben...